Privacyverklaring

Contactgegevens

ProQua BV
Helftheuvelweg 11
5222 AV ‘s- Hertogenbosch
+31- (0) 73- 6218548

 • ProQua verwerkt persoonsgegevens die u of uw werkgever aan ons heeft verstrekt
 • ProQua verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter vervulling van haar taken als Supply Chain Trainingsinstituut

ProQua Website

 • De website van ProQua maakt gebruik van Google Analytics om anonieme gegevens over bezoekers te verzamelen, zoals de duur van een bezoek of de website of andere bron die u naar deze website heeft geleid. De rapportage bevat geen gegevens die persoonlijke identificatie mogelijk maken (zoals namen of IP-adressen). Ons gebruik van Google Analytics valt binnen de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden.

Uw persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens, die ons door u of uw werkgever worden verstrekt, worden door ProQua gebruikt om u te informeren over onze opleidingen, dienstverlening of producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Stelt u geen prijs (meer) op deze informatie, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken. Betreft het informatie per e-mail, dan kunt u zich hiervoor afmelden via de afmeldlink.
 • ProQua verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
 • ProQua verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij de wetgever dit vereist, of de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hiertoe zelf toestemming verleent.
 • Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten of noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ProQua.

Soorten van persoonsgegevens

 • De volgende persoonsgegeven worden binnen ProQua verwerkt:
 • Uw naam, voornamen, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum
 • Bedrijfsnaam en adresgegevens van uw werkgever
 • Uw studiemateriaal bestellingen
 • Lidmaatschap APICS en Het Doel
 • Aantal en datum geldigheid van uw gekochte exam credits
 • Presentielijst
 • Uw feedback over de opleiding
 • Gegevens waarvan de verwerking wordt vereist met het oog op de toepassing van een wet

Toegang tot de persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens en de gegevens die de studievoortgang betreffen zijn slechts toegankelijk voor die medewerkers die daar uit hoofde van hun functie over moeten beschikken.

Gebruik van uw persoonsgegevens i.v.m.

 • Administratieve afhandeling van uw deelname
 • Om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden
 • Om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen bij u af te leveren
 • Om te voldoen aan op ProQua  rustende wet- en regelgeving.

Beveiliging en bewaartermijn

 • Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken.
 • ProQua bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.
 • ProQua mag de persoonsgegevens langer bewaren, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Verwijdering van de persoonsgegevens

 • U heeft het recht inzage te verkrijgen en de herkomst te vernemen van de algemene persoonsgegevens, die omtrent u worden verwerkt.
 • U heeft het recht te verzoeken gegevens over u te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen,   indien deze feitelijk onjuist zijn. Uw verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
  Maak in deze kopie uw pasfoto, en in de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.
 • U heeft het recht te verzoeken geen mailings of nieuwsbrieven van ProQua te ontvangen.

Wijzigingen

 • ProQua kan deze Privacy Policy wijzigen.
 • We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
 • Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018