Algemene Voorwaarden

Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden Open Inschrijvingen

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: ProQua B.V.
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, met wie het volgen van een opleiding is overeengekomen.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk de cursus volgt.

Artikel 2. Inschrijving

Inschrijving voor de door ProQua B.V. verzorgde opleidingen kan plaatsvinden op de navolgende wijzen:
–    het opsturen, per post en/ of per email, van het volledig ingevulde inschrijfformulier
–    telefonisch, de deelnemer ontvangt in dat geval een schriftelijke bevestiging van ProQua B.V., welke voor akkoord getekend per omgaande door de deelnemer geretourneerd dient te worden.

Artikel 3. Typen inschrijvingen

ProQua stelt de deelnemer in staat de navolgende typen inschrijvingen toe te passen:
3.1.    Inschrijving voor de gehele opleiding met betaling vooraf voor de gehele opleiding
3.2.    Inschrijving en betaling per module

Artikel 4. Bevestiging

ProQua B.V. zal de inschrijving steeds schriftelijk bevestigen.

Artikel 5. Facturering en betaling

Na inschrijving zoals genoemd onder artikel 2 wordt door ProQua B.V. als volgt gefactureerd:

  1. Bij inschrijving voor de gehele opleiding met betaling vooraf: het totale bedrag.
  2. Bij inschrijving en betaling per module: het verschuldigde bedrag per module.
  3. Betaling van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen voor aanvang van de opleiding c.q. module  plaats te hebben gevonden; doch in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum.
  4. Indien betaling binnen de in artikel 5 lid 3 genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd.
  5. Zodra ProQua een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso) kosten, ten laste van de opdrachtgever.
  6. De opleidingskosten moeten, op straffe van uitsluiting van deelname door de cursist, zijn voldaan conform het gestelde in artikel 5 lid 3.
  7. Door het niet bezoeken van bijeenkomsten en examens vervalt de financiele verplichting ten opzichte van ProQua B.V. niet.
  8. Bij niet tijdige betaling kan de Cursist de toegang tot de bijeenkomsten en examens van ProQua B.V. worden ontzegt.

Artikel 6. Annulering door opdrachtgever

Annulering door opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk. De datum van de poststempel of email geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van ProQua B.V. De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhankelijk van de annulering.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleiding crediteert ProQua B.V. aan de opdrachtgever het cursusbedrag minus een bedrag van € 50,00 (excl. BTW) per ingeschreven module.

Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de opleiding zal 50% van de begeleidingskosten en 80% van de nog niet verstrekte literatuur en examendeelname gecrediteerd c.q. in mindering gebracht op de nog uit te brengen facturen.

Bij annulering tussen 2 weken voor de aanvang en de aanvang van de opleiding wordt 80% van de nog niet verstrekte literatuur en examendeelname gecrediteerd c.q. in mindering gebracht op de nog uit te brengen facturen.

Bij annulering na aanvang van de opleiding en/of het niet verschijnen op de opleiding dient de cursusprijs volledig te worden voldaan.

Bij inschrijving voor de gehele opleiding, zal bij overschrijding van de studieduur met meer dan 3 maanden, gehandeld worden alsof geannuleerd is door opdrachtgever.

Artikel 7. Verhindering van de Cursist

Bij verhindering van de Cursist is vervanging door een andere Cursist mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij ProQua B.V. Voor deze vervanging is Opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 8. Wijziging locatie en/of module door Opdrachtnemer

ProQua B.V. behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname groepen samen te voegen op een andere locatie c.q. een module op een ander tijdstip te doen plaats vinden. Tevens is het mogelijk dat een deelnemer ingeroosterd wordt op een andere dan de voorkeursmodule.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

ProQua B.V. is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door of verband houdend met: deelname aan de opleiding,  annulering door ProQua B.V., haar werknemers en of door andere personen die door of vanwege ProQua B.V. te werk zijn gesteld of van wier diensten door ProQua B.V. gebruik is gemaakt, tenzij aan ProQua B.V. opzet of grove schuld kan worden verweten.

Artikel 10. Auteursrecht

Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. Het auteursrecht op het opleidingsmateriaal en de overige bij de opleiding verstrekte materialen berust bij ProQua B.V.. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ProQua B.V. zullen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

Artikel 11. Vervanging docent

ProQua B.V. behoudt te allen tijde de vrijheid om docenten, door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door andere docenten.

Artikel 12. Persoonsgegevens

Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van ProQua B.V. en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze cursussen, trainingen en evenementen. Bij inschrijving verkrijgt ProQua B.V. het recht de naam van contractpartner als referentie te gebruiken. Indien hier bezwaar tegen is kan dit schrifelijk gemeld worden aan ProQua B.V.

De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Cursist.

Artikel 13. Klachten

Opdrachtgever en Cursist kunnen klachten over de uitvoering van de opleiding kenbaar maken aan de directie van ProQua B.V. door middel van de tijdens de opleiding gebruikte evaluatieformulieren of schriftelijk aan:

ProQua B.V.
Helftheuvelweg 11
5222 AV  ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073-6218548
Fax 073-6211653
E-Mail: office@proqua.nl

Deze algemene voorwaarden zijn geldig m.i.v. 1 augustus 2018